Jiergearkomste 2013

Freed te jûn 19 april 2013 sieten 11 leden yn ’t lytse sealtsje fan ‘it Tiksel”. Hja stelden it jierferslach fêst, krigen tekst en útlis oer it jildelik ferslach en desjarzjearren de skathâlder doe ’t de rekkenopnimmers oanjoegen dat hja in kreaze boekhâlding oantroffen hiene. Der wiene gjin kandidaten foar de bestjoersvakatuere om ’t Wim reglementêr ôfgeand wie, sadat hy mei inkelde kandidaatstelling wer keazen waard.
De organisaasje fan in Ienakterjûn mei Jeugdtoaniel krige it griene ljocht. Foar de Jeugd sil der besocht wurde dêr in toanielkursus oan foarôf gean te litten.

De oanwêzige leden wiene wakker ynnommen mei de gearwurking mei Wêz Handich by de útfoering fan de Revu foar de Compagnons 200.

Ek foar de folwoeksenen sil besocht wurde foldwaande dielnimmers foar in toanielkursus te finen.

 

Under alle leden sil - via de email -  ynventarisearre wurde oan hokker aktiviteiten hja har meiwurking tinke ferliene te kinnen: ienakter, jûnfoljend stik, meihelpe oan oare omballings lykas dekôr bouwe skilderje, en sa. As der sicht is op ‘e ynbring dan kin de lêskommisje oan it stikken lêzen.