Foar ús blijspul, komeedzje Boeiing, Boeiing ha wy yn de By Utstek klasse 225 behelle. Hjirtroch bliuwe wy diel út meitsjen fan de B.U.-klasse mei in 3 jiers gemiddelde fan 221.5 punt. Der binne noch 2 ploegen dy 't minder punten as ús ha.