Foarsitter                

Rennie van Kammen, 342286

Skriuwer Marco Jelmer Westerhof, 342476
Skathâlder Froukje Roorda, 341918
 Lid  Wim Stuivenwold, 525242
Lid Simon Numan,  0627557686