Foarsitter                

Rennie van Kammen, 342286

Skriuwer Marco Jelmer Westerhof, 342476
Skathâlder Froukje Roorda, 341918
 Lid Wim Stuivenwold, 525242
Lid