Bestjoer t.s. de Rottefalle

Nijs >>

 

De gearstalling fan it bestjoer sjocht der sa út:

Rennie van Kammen: foarsitter;

Froukje Roorda: skathâlder;

Marco Jelmer Westerhof: skriuwer;

Simon Numan: algemien lid

Wim Stuivenwold: algemien lid

Terug