SPYLLIST T.S. DE ROTTEFALLE

1

Twa kibje, twa skuld

-

Regy: Joop Mast; Bûten kriichferbân

Spilers: Minke Kloosterman, Frida Boelens, Wytske Bontekoe, Froukje Roorda, Roel Siderius, Libbe Wouda, Teije Pool.

15-1-1982

2

Mei de komplimenten fan de sjeik

3K

Regy: Joop Mast: 212 p. 1e priis;

Spilers: Roel Siderius, Bea v.d. Meulen, Geert v.d. Molen, Jelke v.d. Molen, Frida Boelens, Sietske v.d. Heide, Minke Kloosterman, Teije Pool, Hilly Wouda.

21-1-1983

3

Stelle op stand

BU

Regy: Joop Mast: 209 p., 2e priis

Spilers:Minke Kloosterman, Frida Boelens, Sietske v.d. Heide, Jelke v.d. Molen, Roel Siderius, Bea v.d. Meulen, Sietse v.d. Heide, Antsje Schaap.

18-11-1983

4

Brêgeman te hier

BU

Regy: Berend Overwijk); 188 p. 3e priis

Spilers: Jan Wouda, Libbe Wouda,Teije Pool, Jeltsje Postma, Hilly Wouda, Tineke v.d. Wal, Henk v.d. Velde, Taekje de Boer, Geert Bosma, Marriet Spiertz.

16-3-1984

5

Albidil

BU

Regy: Jet van Nus; 204 p., 3e priis:

spilers: Jeltsje Postma, Joop Mast, Sietse v.d. Heide, Roel Siderius, Sietske v.d. Heide, Taekje de Boer, Teije Pool, Jelly Postma.

30-11-1984

6

De spesialiteit fan it hûs

BU

Regy: Berend Overwijk; 200 p., 3e priis

spilers: Froukje Roorda, Minke Kloosterman, Hendrik Posthumus, Bea v.d. Meulen, Henk v.d. Velde, Hilly Wouda, Geert v.d. Molen.

08-03-1985

7

Dûbel ferhierd

1K

Regy: Berend Overwijk;  196 p. 3e priis;

spilers: Sietse v.d. Heide, Frida Boelens, Ibele v.d. Heide, Jeltsje Postma, Jelly Postma.

 

10-01-1986

8

In skûle yn'e nacht

1K

Regy: Joop Mast; 224 p. 1e priis

spilers: Sietse v.d. Heide, Teije Pool, Elsa Mast, Gryt Postma, Frida Boelens, Minke Kloosterman, Jelke v.d. Molen, Geert v.d. Molen, Jan Posthumus, Sietske v.d.Heide.

27-2-1987

9

Kampslach

1K

Regy: Joop Mast; 207 p. 2e priis

spilers: Jelke v.d. Molen, Gryt Postma,Teije Pool, Minke Kloosterman, Geert v.d. Molen, Taekje de Boer, Jeltsje Postma, Jelly Postma.

19-1-1988

10

Om it Libben fan Lyfke

1K

Regy: Joop Mast:  209 p. 2e priis;

spilers: Jeltsje Postma, Jelke v.d.Molen, Sietske v.d. Heide, Sietse v.d.Heide, Ibele v.d. Heide, Geert vd Molen.

24-2 1989

 

11

Ta nut fan't algemien

1K

Regy: Froukje Tuinstra: 231 p. 1e priis;

spilers: Jeltsje Postma, Gryt Postma, Taekje de Boer, Teije Pool, Sietse v.d. Heide

16-2- 1990

12

In nacht wie genôch

BU

Regy: Trienke Couperus: 232 p. 1e priis;

spilers: Jan Posthumus, Ibele v.d. Heide, Hilly Wouda, Jelke v.d. Molen, Gryt Postma, Elsa Mast

1 en 9-2-1991

13

It Prieel

BU

Regy: Klaas v.d.Veen; 243 p. 1e priis

spilers:Jelke v.d. Molen, Frida Boelens, Sietse v.d. Heide, Jeltsje Postma, Geert v.d. Molen, Jan Posthumus, Teije Pool, Linda v.d. Heide, Ibele v.d. Heide, Wopke Veenstra

28-2 en 8-3 -1992

14

Flinters binne frij

EK

Regy: Froukje Tuinstra; 224 p. 2e priis

spilers: Jelke v.d. Molen, Gryt Postma, Frida Boelens, Teije Pool.

26-2 en 6-3-1993

15

Jierdeifeest

EK

Regy: Froukje Tuinstra;  198 p.

 spilers: Jan Posthumus, Froukje Roorda, Teije Pool, Rennie van Kammen, Freark Dijk, Jeltsje Postma, Antje v.d. Heide

25-2 en 5-3- 1994

16

Bytiden is it te let

BU

Regy: Klaas v.d. Veen; 208 p 3e priis

spilers: Rennie van Kammen, Teije Pool, Geert v.d. Molen, Jeltsje Postma, Ibele v.d. Heide, Taekje de Boer, Harry Oos­terman , Linda v.d. Heide, Jan Posthumus, Angré Rijpma

3 en 4-3-1995

17

Lekker Koese

1K

Regy: Ria Spaanstra:; 215 p. 1e priis

spilers: Teije Pool, Rennie van Kammen, Gjalt de Jong, Tjitske de Jong

1 en 2-3-1996

18

Trije einepiken

2k

Regy: Doede Schilstra: 212 p. 1e priis

spilers: Tjitske de Jong, Gjalt de Jong, Jacob v.d. Heide, Jeltsje Postma, Geert v.d. Molen, Antje v.d. Heide, Teije Pool, Jan Posthumus

28/2 en 1-3-1997

19

Op bleate fuotten

Neil Simon

1K

Regy: Doede Schilstra: 234 p., 1e priis

spilers: Gjalt de Jong, Rennie van Kammen, Taekje de Boer, Teije Pool , Harry Oosterman, Ibele v.d. Heide.

27 en 28-2-1998

20

Fjouwerspan

A. Ayckbourn

BU

Regy: Doede Schilstra:228 p., 1e priis

spilers: Ibele v.d. Heide, Hilly Wouda, Jan Posthumus, Tjitske de Jong, Jacob v.d. Heide, Aida Jansma, Alle Visser, Rennie van Kammen

5 en 6-3-1999

21

Fiere Freonen

A. Ayckbourn

 

Regy: Doede Schilstra; 234 p. 1e priis  prom. Eareklasse!

spilers: Rennie van Kammen, Jan Posthumus, Aida Jansma, Teije Pool, Froukje Roorda, Alle Visser.

3 en 4-3-2000

22

Gewoan te gek

Ton Davids

EK

Regy: Doede Schilstra;

spilers: Jacob v.d. Heide, Rennie van Kammen, Antje v.d. Heide, Jan Posthumus, Froukje Roorda, Alle Visser, Angré Rypma, Teije Pool

9 en 17-3-2001

23

Moard oane mar

George Batson

EK

Regy: Doede Schilstra; 206 p., 3e priis

spilers: Teije Pool, Aida Jansma, Rennie van Kammen, Angre Rypma, Froukje Roorda,Jacob v.d.Heide

8 en 16-3-2002

24

Jierdei

Bouke Oldenhof

BU

Regy: Doede Schilstra; 231 p., 1e priis

spilers: Gjalt de Jong, Jacob v.d. Heide, Aida Jansma, Froukje Roorda, Frans Germeraad en Rennie van Kammen

7  en 15-3-2003

25

Toe ju doch ris wat

Neil Simon

BU

Regy: Geja van Dam: 216 p,

Spilers:  Gjalt de Jong, Jacob van der Heide, Frans Germeraad, Froukje Roorda, Rennie van Kammen, Jellina Knobbe, Taekje de Boer

6-3-2004

26

Skroei

A. Ayckbourn

BU

Regy: Geja van Dam: 218 p,

Spilers: Griet Welling, Aïda Jansma, Alle Visser, Eabe de Vries, Rennie van Kammen, Teije Pool.

Jannewaris 2005

27

Nee leave no net

BU

Regy: Geja van Dam: 230 p.,

Spilers: Rennie van Kammen, Froukje Roorda, Aïda Jansma, Griet Welling, Angré Rijpma, Alle Visser, Jan Posthumus, Frans Germeraad

10 en 18 maart 2006

28

Jaloezyen

Haye v.d.Heide/Gurbe Dijkstra

BU

Regy: Tineke Broers: 241 p, prom. Eare Klasse

Ynstekker-regyass.: Angré Rijpma;

Spilers: Rennie van Kammen, Antje v.d. Heide, Eabe de Vries, Earde de Bruin (gastspiler, Stiensgea

2 en 10 febr. 2007

29

Flatsoadsje

Ayckbourn/Joop Mast

EK

Regy: Tineke Broers: 237 p,

regy ass./ynstekker: Angré Rijpma; Spilers: Rennie van Kammen, Grytsje Kets, Jelmar Hoekstra, Aïda Jansma, Eabe de Vries, Frans Germeraad, Gjalt de Jong.

29/2 en 1-3-2008

30

In Moardwykein

Carl Slotboom

EK

Regy: Baukje de Boer: gjin kriichdielname.

Ynstekker: Griet Welling;

Spilers: Froukje Roorda, Angré Rijpma, Gryt Kets, Aída Jansma, Hennie Meppelink, Gepke Helder.

30 en 31 jann. 2009

31

Fûgels

Haye v.d. Heide, Jikke de Haan

BU

Regy: Baukje de Boer: 238 p;

Ynstekker: Angré Rijpma;

Spilers: Rennie van Kammen, Gryt Kets, Gepke Helder, Aïda Jansma, Alle Visser, Frans Germeraad

5 en 6-3-2010

32

Boeiing, Boeiing,

Geart Jonkman

BU

Regy: Alle Oldenburger: 225 pnt

Ynstekker: Angré Rijpma;

Spilers: Gryt Kets, Antje v,d. Heide, Froukje Roorda, Nynke Numan, Alle Visser en Jan de Vries.

4 en 5 maart 2011

33

De iene leagen is de oare net;

Gurbe Dijkstra

EK

Regy: Alle Oldenburger: 201 p;

Ynstekster: Aïda Jansma;

Spilers: Froukje Roorda, Gepke Helder, Ynke Veenstra en Marco Westerhof

9 en 10 maart 2012

34

NET SPILE

 

Gjin stik spile troch dielname revu de Kompagnons: juny 2013

 

35

Wat binne wy moai fuort

Siep Jorna

EK

Regy: Alle Oldenburger; 215  pnt

 ynstekker: Angré Rijpma;

Spilers: Hennie Meppelink, Gepke Rijpma, Willemien Kets, Simon Numan, Marco J. Westerhof, Jacob Postema.

1 en 8 maart 2014

36

Pake is net te beteljen

Geert Hager

 

Regy: Jelle J. v.d. Veen; ynstekker: Angré Rijpma.

Spilers: Froukje Roorda, Rennie van Kammen, Nelleke Keuning, Teije Pool, Jan Posthumus, Simon Numan, Marco J. Westerhof, Jacob Postema

28 nov. 2014

37